Druhá verejná zbierka ukončená

Od apríla 2013 do marca 2014 sme na základe povolenia Min. vnútra SR vykonávali verejnú zbierku. Finančné prostriedky verejnej zbierky boli sústreďované na účet 2594320851/0200.

Podľa jednotlivých spôsobov výberu bolo vyzbierané:

1.) individuálnymi vkladmi na účet VZ 215,75 €

2.) výberom príspevkov do označených pokladničiek 1969,15 €

3.) zasielaním DMS správ na osobitné číslo 746,88 €

4.) predajom predmetov, z ktorých zisk bol poukázaný na účet VZ 840,00 €

 

Čistý výnos zbierky po odpočítaní bankových poplatkov bol 3675,99 €

 

Z celkovej sumy vyzbieraných prostriedkov sme minuli sumu 2000 € za vykonané reštaurátorské práce na Kaplnke č. 23 a 24.

Ďalších 330 € bolo použitých na úhradu nákladov spojených s autorským dohľadom doplnkových projekčných prác.

Sumu 456,99 € bola použitá na tesárske práce pri pokrývaní striech kaplniek a zvyšných 889 € bude použitých na rovnaký účel teda šindlovanie ďalších objektov (múru pri Hornom kostole a kaplniek 23 a 24).

Všetkým darcom úprimne ďakujeme!