Prvá verejná zbierka úspešne za nami

Od apríla 2012 do marca 2013 sme na základe povolenia Min. vnútra SR vykonávali verejnú zbierku. Finančné prostriedky verejnej zbierky boli sústreďované na účet 2594320851/0200.

 

Podľa jednotlivých spôsobov výberu bolo vyzbierané:

1.) individuálnymi vkladmi na účet VZ – 738,00 €

2.) výberom príspevkov do označených pokladničiek – 719,97 €

3.) zasielaním DMS správ na osobitné číslo – 503,04 €

4.) predajom predmetov, z ktorých zisk bol poukázaný na účet VZ – 582,00 €

SPOLU – 2543,01 €


Z celkovej sumy vyzbieraných prostriedkov (2543,01 €) sme zatiaľ minuli jednorázovú sumu 1 500 € na zabezpečenie odborných konzultácií reštaurátorskych prác a odborný výskum k dejinám Kalvárie. Odborné konzultácie a posudky k prácam boli nevyhnutné pre úspešné napredovanie ďalších prác na obnove viacerých objektov, bez ktorých by práce nemohli postupovať.

Zvyšných 1043,01 € bude použitých na úhradu časti reštaurátorských prác na obnovu jednej z kaplniek.

Zbierka bola ukončená v marci 2013, nakoľko trvanie povolenia nemôže presiahnuť 12 mesiacov. Od apríla 2013 nám bolo vydané nové povolenie na konanie verejnej zbierky, na základe ktorého zbierka pokračuje. Spôsoby získavania prostriedkov sú rovnaké.

 

Všetkým, ktorí obnovu Kalvárie podporili akoukoľvek sumou úprimne ĎAKUJEME.